Skip to content

Regulamin Katalogu Lekarzy

“Leczymy z pasją”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Katalog lekarzy “Leczymy z pasją” (zwany dalej “Katalogiem”) to zbiór adresów gabinetów indywidualnych i placówek medycznych biorących udział w programie “Leczymy z pasją”.
1.2. W ramach Katalogu “Leczymy z pasją” lekarze mogę umieścić dane swojego gabinetu lekarskiego na dedykowanej podstronie internetowej.
1.3. Katalog medyczny “Leczymy z pasja” znajduje się pod adresem internetowym https://bezzakazen.pl/lekarze-z-pasja/
1.4. Organizatorem usługi jest firma Inovpol sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Rolnej 43b, kod pocztowy 40-555, NIP: 635 183 34
15, Regon: 243518881, KRS: 0000503108 oraz Medforum sp.z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000269937, numer NIP: 634-26-20-358, numer REGON 240518656, o kapitale zakładowym 13.500,00 PLN na zlecenie Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno Spółka akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łódź Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258 Kapitał zakładowy 7,006,340,00 PLN, Kapitał wpłacony 7,006,340,00 PLN, NIP: 775-000-17-11 | REGON: 610003466.

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa w Katalogu
2.1. Udział i zgłoszenie lekarza do Katalogu odbywa się poprzez formularz internetowy.
2.1.1. Udział w katalogu i zgłoszenie Uczestnika do Katalogu są bezpłatne
2.1.2. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez Organizatora usługi, który może nie zaakceptować zgłoszenia bez podania przyczyny.
2.1.3. Lekarz zgłaszający swój gabinet, placówkę medyczną do Katalogu jest nazywany dalej “Uczestnikiem”.
2.1.4. Uczestnikiem Katalogu może być wyłącznie lekarz.
2.2. Każdy Uczestnik Katalogu, po przejściu pozytywnej weryfikacji, otrzyma zaświadczenie o umieszczeniu wpisu w Katalogu. Zaświadczenie będzie wydawane w postaci certyfikatu.
2.3. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Katalogu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Katalogu winna być dokonana w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub z użyciem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@bezzakazen.pl
2.4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Katalogu Organizator usunie dane uczestnika z Katalogu.
2.5. Uczestnik dodając dane osobowe do Katalogu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne ich prezentowanie. Równocześnie oświadcza, że dodanie w/w danych do Katalogu nie narusza niczyich praw.

3. Reklamacje
3.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Katalogu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub z użyciem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@bezzakazen.pl.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Organizator zastrzega możliwość zamknięcia i wyłączenia usługi Katalog bez powiadomienia.
4.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału Uczestnika w Katalogu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora
.
4.3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Katalogu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganie wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4.5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Uczestnik Katalogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Katalogu w taki sposób, że są prezentowane publicznie na stronie internetowej Katalogu.
4.6. Dane osobowe są przetwarzanie w związku z realizacją usługi Katalog Lekarzy “Leczymy z pasją”.
4.7. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Katalogu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Katalog lekarzy “Leczymy z pasją”

1. Definicje:
– Katalog lekarzy “Leczymy z pasją” – strona internetowa pod adresem: https://bezzakazen.pl/lekarze-z-pasja/;
– Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy https://bezzakazen.pl/lekarze-z-pasja/;
– Właściciel serwisu internetowego pod adresem https://bezzakazen.pl/lekarze-z-pasja/ Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno Spółka akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łódź Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258 Kapitał zakładowy 7,006,340,00 PLN, Kapitał wpłacony 7,006,340,00 PLN, NIP: 775-000-17-11 | REGON: 610003466.
2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu należące do Polfarmex Sp. z o.o., który powierza przetwarzanie danych Inovpol sp. z o.o., 40-555 Katowice, ul. Rolna 43b, NIP 635 183 34 15, który jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Inovpol zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
4. Polfarmex S.A. za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:
○ informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
○ informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
○ rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony;
○ wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
5. Podane przez Użytkownika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie e-mail Użytkownika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:
○ udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Polfarmex S.A. – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO)
○ przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na Polfarmex S.A. obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
○ prowadzenia procesu rekrutacyjnego – zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksu pracy, jeśli Użytkownik ubiega się o stanowisko na podstawie umowy o pracę i Kodeksu cywilnego jeśli ubiega się o stanowisko na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niektóre z danych Użytkownika przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO.
○ obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Polfarmex S.A., przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, prowadzenia procesu rekrutacji lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Polfarmex S.A. ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie interes Polfarmex S.A. dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. Polfarmex S.A. zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu Polfarmex S.A. usunie lub zanonimizuje dane osobowe Użytkownika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.
7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy Polfarmex S.A. i upoważnione osoby działające na zlecenie Polfarmex S.A. a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu Polfarmex S.A., tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Polfarmex S.A. (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Polfarmex S.A.), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
9. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których Polfarmex S.A. może promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze reklamowym.
10. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: rodo@inovpol.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.
12. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

PLIKI COOKIES

1. Serwis może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu a ponadto pozwalają Użytkownikom na bezpieczne korzystanie z zasobów Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies określa, czym są pliki cookies i jakie są reguły ich zastosowania w Serwisie: Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Operator Serwisu ma prawo do zamieszczania na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz do uzyskania do nich dostępu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
○ dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
○ tworzenia statystyk.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
○ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
○ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
○ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze serwisu
○ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
7. Serwis może zawierać odniesienia/linki do innych serwisów internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie polityki prywatności na tych stronach. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług internetowych drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności na danej stronie www ponosi operator danego serwisu internetowego.